ZakŁad OpiekuŃczo - Leczniczy


Zakład Opiekuńczo – Leczniczy przy Szpitalu w Dębnie Sp. z o. o.

Kierownik Zakładu: specj. pielęgniarstwa opieki długoterminowej -
Ewa Kwiatkowska

Lekarz Zakładu: specj. chorób wew. - Jarosław Maciocha

Pielęgniarka koordynująca w ZOL:specj.pielęgniarstwa geriatycznego
Izabela Tarazewicz

Telefony:
Dyżurka pielęgniarek - 95760 2063 ,2064, 2065 wew. 36 lub 59
Kierownik Zakładu - 95760 2063 ,2064, 2065 wew. 55

Zasady przyjęcia chorego do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego (ZOL) w Dębnie - wymagana dokumentacja:

Do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Dębnie przyjmuje się pacjenta w oparciu o złożoną dokumentację na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Kierownik zakładu opiekuńczego udziela informacji o kolejności przyjęcia świadczeniobiorcy oraz
o przewidywanym terminie przyjęcia do zakładu opiekuńczego.

W celu wydania w/w decyzji należy złożyć następujące dokumenty:

a) wniosek o wydanie skierowania osoby do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Dębnie (może wystąpić osoba ubiegająca się, o przyjęcie do zakładu, lub jej przedstawiciel ustawowy, lub inna osoba za zgodą tej osoby, lub zakład opieki zdrowotnej,

b) do wniosku załącza się Skierowanie do Zakładu wydane przez lekarza prowadzącego (gdy pacjent przebywa w oddziale), lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego potwierdzającego, że w/w osoba wymaga całodobowej opieki, pielęgnacji, rehabilitacji i w chwili badania nie wymaga hospitalizacji, zawierające pieczątkę nagłówkową podmiotu leczniczego,

c) wywiad pielęgniarski - pielęgniarki środowiskowej, lub pielęgniarki opieki długoterminowej , lub pielęgniarki szpitala, w którym chory przebywa, oraz ocena stanu sprawności fizycznej chorego wg skali Barthel,

d) ocena stanu odżywienia pacjenta wg skali SGA,

e)ocena stanu świadomości wg skali Glasgow (dotyczy pacjentów, którzy w ocenie wg skali Barthel otrzymali 0 punktów),

f) kartę kwalifikacji dorosłych do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego – jeśli pacjent wymaga takiego zywienia,

g) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu chorego:

• oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność decyzji organu emerytalno - rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty wraz z odcinkiem świadczenia z ostatniego miesiąca, poprzedzającego przybycie chorego do zakładu,

• oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność decyzji organu pomocy społecznej o przyznaniu zasiłku stałego,

• kserokopia innych dokumentów stwierdzających dochód chorego oraz zgoda osoby ubiegającej się o przyjęcie do Zakładu i / lub jej przedstawiciela ustawowego, na potrącanie opłaty za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Dębnie ,

f) kserokopie wypisów ze szpitali lub leczenia ambulatoryjnego oraz wyników badań, wymagane badania do przyjęcia: morfologia, jonogram, poziom glukozy, Aspat, Alat, kreatynina,

h) inne wyniki badań na prośbę lekarza opiniującego.

W dniu przyjęcia chorego do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego chory winien dostarczyć:


dowód osobisty,

legitymacja rencisty/emeryta i inne które chory posiada jak: honorowego dawcy krwi, kombatanta,

legitymacja ubezpieczeniowa (dotyczy chorego zatrudnionego w zakładzie pracy)

stale przyjmowane leki w dawce wystarczającej na pierwszy dzień pobytu. Zakład zapewnia pacjentom leki, ale w dniu przyjęcia może nie dysponować wszystkimi farmaceutykami używanymi przez pacjenta.

Pacjent w dniu przyjęcia do ZOL-u podlega ponownej weryfikacji stanu zdrowia, którą przeprowadza lekarz Zakładu, oraz pielęgniarka koordynująca określając skalę Barthel.

Zasady pobytu w ZOL-u:

Podstawowym kryterium przyjęcia chorego do Zakładu są potrzeby zdrowotne w oparciu o skalę Barthel. Ilość przyznanych punktów nie może przekraczać 40.

Do Zakładu Opiekuńczo- leczniczego nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i/lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Uwaga:
Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu pacjenta.


Załączniki do pobrania:

Dokumentacja kompletna 2016 DOC

Dokumentacja kompletna 2016 PDF


Karta zgody pacjenta na postępowanie medyczne PDF

Ogólny opis Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Dębnie

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy jest zakładem opieki zdrowotnej o profilu ogólnym, udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących pielęgnację i rehabilitację osób, które nie wymagają hospitalizacji. Dysponujemy 12 salami, w których znajduje się 46 łóżek.

Profil wykonywanych zabiegów/usług medycznych oraz kluczowe zadania

Celem Zakładu jest: objęcie całodobową opieką i leczeniem osoby, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, a w szczególności:

opieki lekarskiej,

opieki pielęgniarskiej,

usprawniania ruchowego i działania fizjoterapeutycznego,

leczenia farmakologicznego,

zapewnienia niezbędnych konsultacji specjalistycznych,

zapewnienia niezbędnych podstawowych badań diagnostycznych wykonywanych na zlecenie lekarza prowadzącego w ZOL.,

ustalenia i stosowania diety,

stymulacji metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznym do aktywności życiowej,

edukacji i poradnictwa zdrowotnego.

Celem Zakładu jest także zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego

i unieruchomienia, przygotowanie rekonwalescenta do swojego środowiska rodzinnego, zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego oraz przystosowanie do życia w społeczeństwie.

Sprzęt medyczny, jakim dysponuje ZOL:

wózek kąpielowy,
łóżko kąpielowe,
wanienki do mycia głowy w łóżku chorego,
PUR- przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne,
stół rehabilitacyjny,
rotory kończyn dolnych i górnych,
pionizator pachowy,
stół do pionizacji pacjentów,
wózki inwalidzkie ręczne,
wózki inwalidzkie specjalne stabilizujące plecy i głowę,
balkoniki,
balkoniki czterokołowe,
składana ławeczka pod prysznic,
materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe,
łóżka specjalistyczne z regulowaną wysokością i barierkami ochronnym,
kule łokciowe ze stopniową regulacją,
kule pachowe,
wózek medyczny zabiegowy ,
ssak medyczny elektryczny przenośny,
aparat Ambu,
elektrokardiograf,
pompy infuzyjne,
oraz inny specjalistyczny sprzęt medyczny.

Struktura Zakładu:


Zakład jest jednostką organizacyjną Szpitala w Dębnie Sp. z o. o.
Zakład współpracuje z zakładami opieki zdrowotnej, ośrodkami pomocy społecznej, innymi instytucjami oraz organizacjami.

Urządzenie i wyposażenie:


Sale 2-3 osobowe wyposażone w łóżka z materacem przeciwodleżynowym, szafkę przyłóżkową, lampki ścienne, telewizor oraz łazienkę

Sale 4-5 osobowe wyposażone w łóżko z materacem przeciwodleżynowym , szafkę przyłóżkową, lampki ścienne, telewizor

Toalety dostosowane do osób niepełnosprawnych z poręczami, uchwytami i nakładkami toaletowymi

Łazienka z toaletą, natryskiem, składaną ławeczką pod prysznic, uchwytami antypoślizgowymi, krzesłem toaletowym, parawanem

Łazienka wyposażona wózek kąpielowy i łóżko kąpielowe z podnośnikiem

Gabinet zabiegowy wyposażony w sprzęt medyczny dostosowany do wymogów obowiązujących w zakładzie opiekuńczo - leczniczym

Dyżurka pielęgniarek

Pomieszczenie do rehabilitacji z wyposażeniem - ( zestaw Redcord Rehab Pro z aparatem Rainer, piłka gimnastyczna, sesomotoryczna, piłeczki-jeżyki, lampa sollux, światło spolaryzowane Biotron, przyrządy do ćwiczeń manualnych, taśmy thera band, orbitrek, wirówka do kończyn górnych i dolnych, steper, aparat do elektroterapii – pełen zakres pradów, aparat do magnetoterapii- pole magnetyczne niskiej częstotliwości aparat do elektromagnetoterapii wielkiej częstotliwości- diatermia krótkofalowa, zmienne pole elektromagnetyczne, aparat do laseroterapii- laser punktowy, hydroterapia- kąpiel wirowa kończyn górnych i dolnych, aparat do masażu podciśnieniowego, aparat do masażu mechanicznego- AquavibronPomieszczenie do terapii wyposażone w tablicę, sprzęt audiowizualny, gry planszowe, kolorowy papier, kredki, mazaki, artykuły papiernicze niezbędne do prowadzenia terapii zajęciowej

Kuchnia wyposażona w zmywarkę ,mikrofalę, miksery , blendery i wózek do rozwożenia posiłków.Oferowane świadczenia:

Osobom przebywającym w zakładzie zapewnia się środki farmaceutyczne, środki i materiały medyczne, sprzęt rehabilitacyjny, środki pomocnicze i lecznicze, oraz konsultacje specjalistyczne. Podopieczni mają zagwarantowane pomieszczenia dwu, trzy, czterołóżkowe i pięciołóżkowe, wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach kulturalno - rekreacyjnych z zakresu terapii zajęciowej. Udzielana jest również pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych, oraz psychicznych. Obecność kapelana zapewnia podopiecznym zaspokojenie potrzeb duchowych. Jesteśmy również okresowo wspomagani przez wolontariuszy o różnym przekroju wiekowym.

Bliska współpraca z rodziną oraz przyjazna atmosfera pozwala na zaspokojenie potrzeb naszym pacjentom na najwyższym poziomie.

Dane adresowe:

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy
Szpital w Dębnie Sp. z o. o.
74-400 Dębno, ul. Kościuszki 58
tel. 95760 2063 do 65 wew. 36 lub 59

Rejestracja chorych odbywa się w dni powszednie
w godz.: od 9:00 do 14: 00